Galerie funkce
Zidle
Gallery function
Functionalism furniture
Function is a new form
Ornament is a crime
Sale of furniture
Original and reworked furniture
Individual pieces and sets
Zidle
Zidle
Zidle
Zidle
Galerie Funktion
Funktionalistische Möbel
Funktion als neue Form
Ornament und Verbrechen
Möbelverkauf
Original und Restaurierungen
Zidle
Zidle
Zidle
Zidle
Zidle
Zidle
Zidle
Galerie funkce
Funkcionalistický nábytek
Funkce je nová forma
Ornament je zločin
Prodej nábytku
Originály a repase
Samostatné kusy i sety
Zidle
Aplikace funkcionalistického originálního nábytku v soudobém interiéru

Dear friends, collectors, functionalist furniture lovers

Through Galerie Funkce (Function Gallery) pages, we offer you an opportunity to admire or get possession an interested piece of restored original and primarily Czech functionalist furniture and interior accessories, which are a unique figure of the timeless design and Czech design school, by their nature and in their craftsmanship. We are addressing primarily those of you, who have fell in love with this kind of art and mainly quality craft and craftsmanship. We also believe that the Galerie Funkce will help spread fame and legacy of the Czech functionalist inventiveness and professionalism throughout the non-professional public. The presented movables meet requirements of a high-end customer in all aspects, which was in an effort of not only the original manufacturer (Slezák, Gottwald, Vichr, Thonet, UP and others), but also remains intent of ours. The product range on offer accounts for, with a few exceptions, only professionally restored original furniture and accessories form the Art Deco, functionalism, post-functionalism era, i.e. roughly from 20’s – 50’s of the twentieth century.

Our restoration shop specializes mostly in refurbishing of wooden or upholstered elements. There where nature of the artifact and its wear extent allow, we keep the current condition with an intention to confess the original appearance of the piece (chrome). We put every single piece in Galerie Funkce continuously as the restoration processes are time consuming and technology-demanding. Nevertheless, we’ll do our best to satisfy your demand in a flexible way. We look forward to your feedback and suggestions and we would like to ask you for any form of expertise co-operation, which could help enhance the quality of the project.

Galerie Funkce

Sehr geehrte Freunde, Sammler und Liebhaber von Bauhausmöbeln

mit der Internetseite Galerie Funkce bieten Wir Ihnen die Möglichkeit, die interessanten restaurierten, originalen, vor allem tschechischen funktionalistischen Möbelstücke und  Wohnaccessoires zu bewundern und einzukaufen, die aufgrund ihrer Natur und Bearbeitung ein einzigartiges überzeitliches Design und die tschechische Designschule repräsentieren. Wir sprechen insbesondere diejenigen unter Ihnen an, die diese Art, sowie das hochwertige Handwerk und Bearbeitung bevorzugen. Wir hoffen gleichzeitig, dass die Galerie Funkce den Ruhm und Nachlass der tschechischen funktionalistischen Kreativität und Professionalität unter der Laienöffentlichkeit verbreiten hilft. Das präsentierte Mobiliar erfüllt in jeder Hinsicht die strengsten Kundenanforderungen, was nicht nur der ursprüngliche Hersteller (Slezák, Gottwald, Vichr, Thonet, UP u.a.), sondern auch wir beabsichtigen. Die angebotene Produktion stellt  bis auf einige Ausnahmen nur die fachgemäß restaurierten originalen Möbelstücke  und Wohnaccessoires aus der Zeit von Art Déco, Funktionalismus und Post-Funktionalismus, d.h. aus den 20–50er Jahren des 20. Jahrhunderts dar.

Unsere Restaurationswerkstatt konzentriert sich insbesondere auf die Renovierung von Holz- und Polsterelementen. Dort, wo es die Natur und Abnutzungsgrad des Artefakts erlaubt, lassen wir den ursprünglichen Zustand ohne größeren Eingriff erhalten, um die ursprüngliche Form des Werks zu bekennen (Chrom). Die einzelnen Stücke werden in die Galerie Funkce fortlaufend einbezogen, weil das Restaurationsverfahren zeitlich und technologisch kompliziert ist. Wir werden uns bemühen, Ihre Anfrage flexibel zu beantworten. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Anregungen und erlauben uns gleichzeitig Sie um eventuelle Zusammenarbeit zu bitten, die zur Verbesserung der Qualität dieses Projektes beitragen könnte.

Galerie Funkce

 

Vážení přátelé, sběratelé a milovníci funkcionalistického nábytku

prostřednictvím stránek Galerie Funkce nabízíme možnost obdivovat a získat do vlastnictví zajímavé kusy restaurovaného, originálního, především českého funkcionalistického nábytku a bytových doplňků, které jsou svoji povahou a zpracováním jedinečnými představiteli nadčasového designu a české designérské školy. Oslovujeme především ty z vás, kteří si zamilovali tento druh umění a zejména kvalitní řemeslo a zpracování. Zároveň věříme, že Galerie Funkce pomůže šířit slávu a odkaz české funkcionalistické nápaditosti a profesionality mezi širší laickou veřejnost. Prezentovaný mobiliář splňuje ve všech ohledech požadavky náročného zákazníka, což bylo snahou nejen původního výrobce (Slezák, Gottwald, Vichr, Thonet, UP a další), ale zůstává i záměrem naším. Nabízená produkce představuje až na výjimky pouze odborně restaurovaný originální nábytek a doplňky z období art deca, funkcionalismu a post funkcionalismu, tedy z období přibližně 20.–50. let dvacátého století.

Naše restaurátorská dílna se zaměřuje převážně na repase dřevěných, případně čalouněných prvků. Tam, kde to povaha artefaktu a míra jeho opotřebení dovolí, ponecháváme bez většího zásahu současný stav se záměrem přiznat původní podobu díla (chrom). Jednotlivé kusy řadíme do Galerie Funkce průběžně, protože restaurátorské postupy jsou časově a technologicky velmi náročné. I tak se na Vaši poptávku pokusíme reagovat pružně. Těšíme se na Vaše ohlasy a podněty a zároveň si dovolujeme požádat o jakoukoli formu odborné spolupráce, která by mohla přispět ke zkvalitnění tohoto projektu.

Galerie Funkce